CHIA SẺ KIẾN THỨC

Sau nhiều dự án thực tế, chúng tôi note lại những kiến thức bổ ích nhất cho mọi người.

Bài 2: Laravel route định tuyến

Đăng ký: 2021.01.07 | Chuyên mục: Laravel

I. File Route định tuyến trong Laravel:

Tài liệu xem tại đây

– Route trong mô hình laravel là định ra các request (url) định sẵn và có các action (hành động) do chúng ta định nghĩa.

– Các loại Route trong Laravel:
Route::get nhận resquest với phương thức GET.
Route::post nhận resquest với phương thức POST.
Route::put nhận resquest với phương thức PUT.
Route::delete nhận resquest với phương thức DELETE.
Route::match kết hợp nhiều phương phức như POST,GET,PUT,..
Route::any nhận tất cả các phương thức.
Route::group tạo ra các nhóm route.
Route::controller gọi đến controller tương ứng mà chúng ta tự định.
Route::resource sử dụng với resource controller.

– Trong Laravel định nghĩa route có cấu trúc như sau:

+ <method>: Các phương thức cơ bản như post, get, put, delete, any…
+ <URI>: Đường dẫn route.
+ <callback function>: Hành động nào đó sẽ được thực hiện.

Ví dụ:

+ <method>: Với phương thức là GET
+ <URI>: Với đường dẫn là / tới home (http://127.0.0.1:8000/home)
+ <callback function>: Tìm tới Controller có file HomeController cới phương thức có tên index: bên trong phương thức index nó sẽ thực hiện các hành động mà do ta định nghĩa chúng.

 

– Tham số trong Route:

 

– Định danh cho Route:

+ Các định tuyến cho phép đặt tên để thuận tiện cho các URL hoặc chuyển hướng cho các định tuyến cụ thể. Ta có thể chỉ định một tên cho định tuyến bằng cách sử dụng khóa as khi tạo định tuyến:

+ Tạo url từ định tuyến đã đặt tên: Khi một một định tuyến đã được đặt tên, ta có thể sử dụng tên định tuyến đó để tạo url hoặc chuyển hướng url thông qua hàm route:

 

– Nhóm Route:

+ Nhóm Route cho phép ta chia sẻ các thuộc tính như middleware hay namespaces, trên nhiều Route mà không cần phải xác định lại chúng trên mỗi định tuyến riêng. Các thuộc tính chung được quy định trong một mảng định dạng là tham số đầu tiên của phương thức Route::group.

+ Middleware: Để gán middleware cho một nhóm, ta dụng khóa middleware trong mảng thuộc tính. Middleware sẽ được thực hiện theo thứ tự ta định nghĩa mảng này:

 

+ Namespaces: Một trường hợp sử dụng chung cho nhóm định tuyến là namespaces được chỉ định với một nhóm của bộ điều khiển.

 

– Route Prefix:

+ Phương thức prefix này giúp ta đặt tiền tố cho mỗi định tuyến với một url nhất định.
+ Ví dụ: bạn có thể muốn thêm tiền tố tất cả các URI định tuyến trong nhóm với admin:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trung Culi ( Co-Founder/ CEO )

Thích đi chơi mùa mưa

Thích ngủ lúc sáng sớm

Thích đã bóng cùng đồng bọn

Gia nhập FinchWeb Family

Con người là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững và thịnh vượng của toàn thể công ty, dù bạn là ai có cùng suy nghĩ, hãy tham gia hợp tác cùng chúng tôi...

Tham gia ngay

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hơn 50.000 người kinh doanh và thương hiệu bậc nhất đang tin dùng các giải pháp công nghệ của chúng tôi.

  • bidv
  • google
  • vib
  • maritimebank
  • mb
  • mcredit